Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kto będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest MERSKI Radcy Prawni i Adwokaci Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-858) ul. Grobla 21, wpisana do KRS pod numerem 0000366361.

Czy wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych?

Tak. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych – osobę, która monitoruje u nas zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Można się z nią skontaktować w następujący sposób:

telefon: 61 855 39 50

email: privacy@merski.pl

Na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzać będziemy tylko wtedy, gdy zaistnieje wyraźna podstawa prawna dla takiego działania.

Dla nawiązania z nami kontaktu poprzez zamieszczony na stronie formularz kontaktowy niezbędne jest podanie podstawowych danych identyfikujących Panią/ Pana, w postaci imienia i nazwiska oraz adresu email. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych stanowi uzasadniony prawnie nasz interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prawie do nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych oraz prowadzenia korespondencji handlowej. W przypadku pozostawienia nam Pani/ Pana numeru telefonu podstawę prawną do jego przetwarzania jest Pani/ Pana zgoda na takie działanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych oraz jego skutki

Jeżeli przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe na podstawie zgody – może być ona w dowolnym czasie cofnięta. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonaliśmy przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody konieczne będzie skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

W jakich celach będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe?

Dane osobowe zebrane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzać będziemy w celu nawiązania relacji z Panią/ Panem i udzielenia odpowiedzi na przekazane nam pytanie, w szczególności w celu przedstawienia naszej oferty związanej ze szkoleniami prezentowanymi na stronie zwalczmobbing.pl.

Czy Pani/ Pana dane osobowe będziemy udostępniać innym podmiotom?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane niektórym podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi – np. wsparcia w zakresie IT. Dostawcy ci współpracują z nami w oparciu o zawarte umowy, które regulują zasady powierzenia im przetwarzania w naszym imieniu danych osobowych, i przetwarzają je wyłącznie w oparciu o te umowy oraz w zakresie wydawanych im przez nas poleceń.

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/ Pana dane osobowe pozyskane za pomocą formularza kontaktowego będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do utrzymania relacji z Panią/ Panem. W przypadku udzielenia informacji na zadane przez Panią/ Pana pytanie dotyczące szkoleń oferowanych na stronie zwalczmobbing.pl i braku dalszego kontaktu z Pani/ Pana strony, dotyczące Pani/ Pana dane osobowe usuniemy bądź zanonimizujemy po upływie 3 miesięcy od dnia udzielenia przez nas informacji.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Poza wspomnianym wyżej prawem cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przysługują Państwu:

  • prawo uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące Pani/ Pana dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce – uzyskania dostępu do nich oraz ich kopii, jak też uzyskania informacji m. in. o celach przetwarzania tych danych,
  • prawo sprostowania dotyczących Pani/ Pana danych osobowych – jeżeli są one nieprawidłowe,
  • prawo żądania usunięcia dotyczących Pani/ Pana danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Pani/ Pana danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczących Pani/ Pana danych osobowych i przesłania ich innemu administratorowi, jeżeli są one przetwarzane na podstawie Pani/ Pana zgody lub na podstawie umowy oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/ Pana, opartego na przesłance naszego uzasadnionego prawnie interesu.

W jaki sposób mogę te prawa zrealizować?

Skontaktuj się z nami: 

telefon: 61 855 39 50

email: privacy@merski.pl

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

Jaki organ państwa nadzoruje zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych?

Od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą się z nim Państwo skontaktować i wnieść skargę, jeżeli uważają Państwo, że naruszamy prawo przy przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne – we wskazanym wcześniej zakresie – do nawiązania z nami kontaktu i uzyskania odpowiedzi na zadane pytania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Zapewniamy, że wobec Państwa nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.