Polityka prywatności i cookies

Kto będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest MERSKI Radcy Prawni i Adwokaci Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-858)
ul. Grobla 21, wpisana do KRS pod numerem 0000366361.

Czy wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych?

Tak. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych – osobę, która nadzoruje u nas zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Można się z nią skontaktować w następujący sposób:

telefon: 61 855 39 50
email: privacy@merski.pl

Na jakie podstawie prawnej będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzać będziemy tylko wtedy, gdy zaistnieje wyraźna podstawa prawna dla takiego działania.
Dla nawiązania z nami kontaktu poprzez zamieszczony na stronie formularz kontaktowy niezbędne jest podanie podstawowych danych identyfikujących Panią/ Pana, w postaci imienia i nazwiska oraz adresu email. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.
Podstawę prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych stanowi uzasadniony prawnie nasz interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prawie do nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych oraz prowadzenia korespondencji handlowej.
W przypadku pozostawienia nam Pani/ Pana numeru telefonu podstawę prawną do jego przetwarzania jest Pani/ Pana zgoda na takie działanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych oraz jego skutki.
Jeżeli przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe na podstawie zgody – może być ona w dowolnym czasie cofnięta. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonaliśmy przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody konieczne będzie skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

W jakich celach będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe?

Dane osobowe zebrane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzać będziemy w celu nawiązania relacji z Panią/ Panem i udzielenia odpowiedzi na przekazane nam pytanie, w szczególności w celu przedstawienia naszej oferty związanej ze szkoleniami prezentowanymi na stronie zwalczmobbing.pl.

Czy Pani/ Pana dane osobowe będziemy udostępniać innym podmiotom?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane niektórym podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi – np. wsparcia w zakresie IT. Dostawcy ci współpracują z nami w oparciu o zawarte umowy, które regulują zasady powierzenia im przetwarzania w naszym imieniu danych osobowych, i przetwarzają je wyłącznie w oparciu o te umowy i w zakresie wydawanych im przez nas poleceń.
Nasi dostawcy usług dobierani są szczególnie starannie. Dbamy o to, aby przestrzegali oni najwyższych standardów ochrony powierzanych im informacji.
Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?
Pani/ Pana dane osobowe pozyskane za pomocą formularza kontaktowego będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do utrzymania relacji z Panią/ Panem. W przypadku udzielenia informacji na zadane przez Panią/ Pana pytanie dotyczące szkoleń oferowanych na stronie zwalczmobbing.pl i braku dalszego kontaktu z Pani/ Pana strony, dotyczące Pani/ Pana dane osobowe usuniemy, bądź zanonimizujemy po upływie 3 miesięcy od dnia udzielenia przez nas informacji.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Poza wspomnianym wyżej prawem cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przysługują Państwu:

  • Prawo dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
  • Prawo sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych,
  • W przypadkach przewidzianych prawem – prawo żądania usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych,
  • W przypadkach przewidzianych prawem – prawo żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,
  • W przypadkach przewidzianych prawem – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,
  • W przypadkach przewidzianych prawem – prawo do przenoszenia dotyczących Państwa danych osobowych danych osobowych.

W jaki sposób mogę te prawa zrealizować?

Skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Jaki organ państwa nadzoruje zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych?

Od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą się z nim Państwo skontaktować i wnieść skargę, jeżeli uważają Państwo, że naruszamy prawo przy przetwarzaniu danych osobowych.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.
Zapewniamy, że wobec Państwa nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.